-->

Susunan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Terbaru, Masa Khidmat 2015-2020 dan Foto-Fotonya

SUSUNAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU) MASA KHIDMAT 2015-2020
Sumber: Buku AD ART NU Hasil Muktamar ke -33


MUSTASYAR
 1. KH. Maimoen Zubair 
 2. Dr. KH. Ahmad Musthofa Bisri 
 3. KH. Nawawi Abdul Jalil 
 4. KH. Abdul Muchit Muzadi (Alm) 
 5. Prof. Dr. KH. M. Tholhah Hasan 
 6. KH. Dimyati Rois 
 7. KH. Makhtum Hannan 
 8. Drs. H. Muhtadi Dimyathi 
 9. Dr. AG. KH. Muhammad Sanusi Baco, Lc 
 10. TGH. L.M. Turmudzi Badruddin 
 11. KH. Zaenuddin Djazuli 
 12. KH. Abdurahim Musthofa 
 13. KH. M. Anwar Manshur 
 14. KH. Habib M. Luthfiy Ali Bin Yahya 
 15. KH. Sya’roni Ahmadi 
 16. KH. Ahmad Syatibi Syarwan 
 17. KH. Syukri Unus 
 18. Dr. H. M. Jusuf Kalla 
 19. Prof. Dr. KH. Chotibul Umam 
 20. Prof. Dr. Tengku H. Muslim Ibrahim 
 21. KH. Hasbullah Badawi 
 22. KH. Hasyim Wahid Hasyim 
 23. KH. Thohir Syarqawi 
 24. KH. Hamdan Kholid 
 25. KH. Saifuddin Amsir, MA 
 26. KH. Zubair Muntashor 
 27. KH. Ahmad Basyir 
 28. KH. Ahmad Shodiq 
 29. KH. Mahfud Ridwan 
 30. Prof. Dr. KH. Nasarudin Umar, MA 
 31. Prof. Dr. H. Machasin, MA 
 32. KH. Adib Rofiuddin Izza 
 33. Habib Zein Bin Smith 
 34. Dr. Ir. H. Awang Faroeq Ishaq 

Di bawah ini foto-fotopengurus Mustasyar
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Seberapa banyakkah lagu-lagu NU yang telah sobat ketahui??
Kami memiliki puluhan koleksi lagunya, silahkan lihat
Disini :Kumpulan / Koleksi Lagu Lagu NU (Nahdlatul Ulama) Lengkap dan Download mp3

SYURIYAH
 • Rais ‘Aam : Dr. KH. Ma’ruf Amin 
 • Wakil Rais ‘Aam : KH. Miftachul Akhyar 
 1. Rais : KH. Mas Subadar 
 2. Rais : KH. Nurul Huda Djazuli 
 3. Rais : KH. Masdar F. Mas’udi, MA 
 4. Rais : KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag 
 5. Rais : KH. AR Ibnu Ubaidillah Syatori 
 6. Rais : KH. Dimyati Romli 
 7. Rais : KH. Abdullah Kafabihi Mahrus Ali 
 8. Rais : KH. Khalilurrahman 
 9. Rais : KH. Syarifuddin Abdul Ghani 
 10. Rais : KH. Ali Akbar Marbun 
 11. Rais : KH. Subhan Ma’mun Ma’sum 
 12. Rais : KH. M. Mustofa Aqiel Siroj 
 13. Rais : KH. Cholil As’ad Syamsul Arifin 
 14. Rais : KH. Idris Hamid 
 15. Rais : KH. Akhmad Said Asrori 
 16. Rais : KH. Tb. Abdul Hakim 
 17. Rais : Dr. KH. Zakky Mubarak, MA 
 18. Rais : Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah 
 19. Rais : KH. Najib Abdul Qadir 
 20. Katib ‘Aam : KH. Yahya Cholil Staquf 
 21. Katib : H. M. Mujib Qolyubi, M. H 
 22. Katib : Drs. KH. Sholahuddin Al Aiyubi, M.Si 
 23. Katib : Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen 
 24. Katib : KH. Zulfa Mustofa 
 25. Katib : Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh 
 26. Katib : Drs. KH. Acep Adang Ruchiyat, M.Si 
 27. Katib : KH. Lukman Al-Hakim Haris 
 28. Katib : KH. Taufiqurrahman Yasin 
 29. Katib : KH. Abdussalam Shohib 
 30. Katib : KH. Zamzami Amin 
 31. Katib : Dr. H. Sa’dullah Affandy, M.Ag. M.Si 

Foto Foto Syuriyah PBNU
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

A’wan
 1. KH. Abun Bunyamin Ruhiat 
 2. Drs. KH. Cholid Mawardi 
 3. KH. TK. Bagindo M. Letter 
 4. Prof. Dr. HM. Ridwan Lubis 
 5. KH. Mukhtar Royani 
 6. KH. Abdullah Syarwani, SH 
 7. KH. Eep Nuruddin, M.Pd.I 
 8. Drs. KH. Nuruddin Abdurrahman, SH 
 9. KH. Ulinnuha Arwani 
 10. KH. Abdul Aziz Khayr Afandi 
 11. H. Fauzian Noor 
 12. Dr.H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si 
 13. KH. Maulana Kamal Yusuf 
 14. Drs. H. Ahmad Bagdja 
 15. KH. Muadz Thohir 
 16. KH. Maimun Ali 
 17. H. Imam Mudzakir 
 18. H. Ahmad Ridlwan 
 19. Drs. H. Taher Hasan 
 20. Dra. Hj. Shinta Nuriyah, M. Hum 
 21. Dra. Hj. Mahfudloh Ali Ubaid 
 22. Dra. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh 
 23. Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo 
 24. Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, MA Prof. 
 25. Dr. Hj. Ibtisyaroh, SH. MM 
 26. Dr. Hj. Sri Mulyati 

Foto Foto A'wan PBNU
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Baca juga : MUKADDIMAH AL-QAANUNIL ASAASY (Lengkap Arab dan Latin)

TANFIDZIYAH

 • Ketua Umum : Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj, MA 
 • Wakil Ketua Umum : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. M.Si 
 1. Ketua : Drs. H. Syaifullah Yusuf 
 2. Ketua : Dr. H. Marsudi Syuhud 
 3. Ketua : Prof. Dr. H.M. Nuh, DEA 
 4. Ketua : Prof. Dr. Ir. HM. Maksum Machfoedz, M.Sc 
 5. Ketua : Drs. KH. Abbas Abdul Mu’in, MA 
 6. Ketua : Drs. H. M. Imam Aziz 
 7. Ketua : Dr. H. Farid Wadjdy, M.Pd 
 8. Ketua : Prof. Dr. H. M. Salim Al Jufri, M.Sos.I 
 9. Ketua : KH. M. Hasib Wahab 
 10. Ketua : Dr. H. A. Hanief Saha Ghafur, MA 
 11. Ketua : KH. Abdul Manan Ghani 
 12. Ketua : H. Aizzudin Abdurrahman, SH 
 13. Ketua : H. Nusron Wahid, SE, M.SE 
 14. Ketua : Dr. H. Eman Suryaman, MM 
 15. Ketua : Robikin Emhas, SH, MH 
 16. Ketua : Ir. H. M Iqbal Sullam 
 17. Ketua : H. M Sulton Fathoni, M.Si 
 18. Sekretaris Jenderal : Dr. Ir. H. A Helmy Faishal Zaini 
 19. Wakil Sekjen : H. Andi Najmi Fuaidi, SH 
 20. Wakil Sekjen : dr. H. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D 
 21. Wakil Sekjen : Drs. H. Masduki Baidlowi 
 22. Wakil Sekjen : Drs. H. Abd. Mun’im DZ 
 23. WakilSekjen : Ishfah Abidal Aziz 
 24. WakilSekjen : H. Imam Pituduh, SH, MH 
 25. WakilSekjen : Ir. Suwadi D. Pranoto 
 26. WakilSekjen : H. Ulil Hadrawi, M. Hum 
 27. WakilSekjen : Sultonul Huda, M.Si 
 28. Wakil Sekjen : Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si 
 29. WakilSekjen : H. Muhammad Said Aqil 
 30. WakilSekjen : Heri Haryanto Azumi, S. Ag, MM. 
 31. Bendahara Umum : Dr-Ing H. Bina Suhendra 
 32. Bendahara : Dr. H. Abidin HH 
 33. Bendahara : H. Bayu Priawan Joko Sutono, SE. M.BM 
 34. Bendahara : H. Raja Sapta Ervian, SH. M.Hum 
 35. Bendahara : H. Norhin Harun 
 36. Bendahara : H. Hafidz Taftazani 
 37. Bendahara : H. Umar Syah HS 
 38. Bendahara : N. M. Dipo Nusantara Pua Upa 

Foto Foto Tanfidziyah PBNU
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Sudahkan sobat tahu Khittah NU? Dan pernah membaca isinya??
Silahkan dibaca : Khittah NU (Nahdlatul Ulama) - Isi, Pengerian dan Dasar
Susunan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Terbaru, Masa Khidmat 2015-2020 dan Foto-Fotonya