-->

MUKADDIMAH AL-QAANUNIL ASAASY (Lengkap Arab dan Latin)

Mukaddimah Al-Qaanunil Asaasy oleh Rais Akbar Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, KH. Muhammad Hasyim Asy’ari. (Diterjemahkan oleh KH. A. Mustofa Bisri, Rembang, Menjelang Muktamar ke-27 NU)

Sumber : AD ART NU Terbaru 2017 Lengkap (Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama)
Berikut ini isinya:

MUKADDIMAH AL-QAANUNIL ASAASY 


Segala puji bagi Allah yang telah menu­ runkan Al-Quran kepada hambaNya agar menjadi pemberi peringatan kepada sekalian umat dan menganugerahinya hikmat serta ilmu tentang sesuatu yang ia kehendaki. Dan barangsiapa dianugerahi hikmah, maka benar-benar mendapat keberuntungan yang melimpah.

Allah Ta’ala berfirman (yang artinya):

“Wahai Nabi, aku utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan penyeru kepada (Agama) Allah serta sebagai pelita yang menyinari.”

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijak­ sana, peringatan yang baik dan bantulah mereka dengan yang lebih baik. Sungguh Tuhanmulah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya. Dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah.”

“Maka berilah kabar gembira hamba-hambaKu yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling baik darinya. Merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal.”

“Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tak beranakan seorang anakpun, tak mempunyai sekutu penolong karena ketidakmampuan. Dan agungkanlah seagung-agungnya.”

“Dan sesungguhnya inilah jalanKu­ (Agama­ Ku) yang lurus. Maka ikutilah Dia dan jangan ikuti berbagai jalan (yang lain) nanti akan mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Demikianlah Allah memerintahkan agar kami semua bertaqwa.”

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul, kalau mau benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik kesudahannya.”

“Maka orang-orang yang beriman kepada­ Nya (Kepada Rasulullah) maka memuliakannya, membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansor) pada berdoa : Ya Tuhan ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman­ dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ke­ dengkian terhadap orang-orang yang beriman: Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

“Wahai manusia, sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan pe­ rempuan­ dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada Allah di antara kamu semua.”

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya hanyalah Ulama.

“Diantara orang-orang yang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, lalu di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu mereka sama sekali tidak pernah merubah (janjinya ).”

“Wahai orang-orang yang beriman, ber­ taqwalah kamu kepada Allah dan beradalah kamu bersama orang-orang yang jujur.”

“Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.“

“Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak menge­ tahuinya.”

“Janganlah kami mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.”

“Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat kecenderungan menyeleweng, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mus­ tasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan mencari cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui taqwilnya kecuali Allah. Sedang orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengatakan, “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mustasyabihat itu, semuanya dari sisi Tuhan kami” Dan orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran (daripadanya).

“Barang siapa menentang Rasul setelah pe­ tunjuk yang jelas padanya dan dia mengikuti selain ajaran ajaran orang mukmin, maka Aku biarkan ia menguasai kesesatan yang telah di­ kuasainya­ (terus bergelimang dalam kesesatan) dan Aku masukkan mereka ke neraka Jahanam. Dan neraka Jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.

“Takutlah kamu semua akan fitnah yang benar-benar tidak hanya khusus menimpa orang-orang dzalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat dahsyat siksaNya.”

“Janganlah kamu bersandar kepada orang-orang dzalim, maka kamu akan di sentuh api neraka.”

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di atasnya berdiri Malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan kepada mereka.”

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan “Kami mendengar”. Padahal mereka tidak mendengar.”

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata, menurut Allah, ialah mereka yang pelak (tidak mau mendengar kebenaran) dan bisu (tidak mau bertanya dan menuturkan kebenaran) yang tidak berfikir.”

“Dan hendaklah ada di antara kamu, ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang orang yang beruntung.”

“Dan saling tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa; janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksanya.”

“Wahai orang-orang yang beriman, bersa­ barlah kami dan kuatkanlah kesabaranmu serta berjaga-jagalah (menghadapi serangan musuh diperbatasan). Dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.”

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah ni’mat Allah yang dilimpahkan kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah merukunkan antara hati-hati kamu, kemudian kamupun (karena nikmatnya) menjadi orang-orang yang bersaudara.”

“Dan janganlah kamu saling bertengkar, nanti kami jadi gentar dan hilang kekuatanmu dan tabahlah kamu, sesungguhnya Allah ber­ sama orang-orang yang tabah.”

“Sesungguhnya orang-orang itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua Saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu dirahmati.”

“Kalau mereka melakukan apa yang dina­ sehatkan kepada mereka, niscaya akan lebih baik bagi mereka dan memperkokoh (iman mereka). Dan kalau memang demikian, niscaya Aku anugerahkan kepada mereka pahala yang agung dan Aku tunjukan mereka jalan yang lempang.”

“Dan orang-orang yang berjihad dalam (mencari) keridloanKu, pasti Aku tunjukan mereka kejalanKu, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik.”

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuknya dan bersalamlah dengan penuh penghormatan.”

“Dan (apa yang ada disisi Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, mendirikan shalat dan urusan mereka (mereka selesaikan) secara musyawarah anatara mereka serta terhadap sebagaian apa yang aku rizqikan, mereka menafakahannya.”

“…. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka (Muhajirian dan Anshar) dengan baik, Allah ridla kepada mereka.”

Amma ba’du

Sesungguhnya pertemuan dan saling me­ ngenal persatuan dan kekompakan adalah merupakan hal yang tidak seorangpun tidak mengetahui manfaatnya. Betapa tidak, Rasulullah SAW benar-benar telah bersabda yang artinya:

“Tangan Allah bersama jama’ah. Apabila diantara jama’ah itu ada yang memencil sendiri, maka syaithanpun akan menerkamnya seperti serigala menerkam kambing.”

“Allah Ridho kamu sekalian menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun.“

Kami sekalian berpegang teguh kepada tali (agama) Allah seluruhnya dan tidak bercerai berai; Kamu saling memperbaiki dengan orang yang di jadikan Allah sebagai pemimpin kamu.

Dan Allah membenci bagi kamu; saling membantah, banyak tanya dan menyia- nyiakan harta benda.’’

“Janganlah kamu saling dengki, saling men­ jerumuskan, saling bermusuhan, saling mem­ benci dan janganlah sebagian kamu menjual atas kerugian jualan sebagian yang lain, dan jadilah kamu, hamba-hamba Allah, bersaudara.”

Suatu Umat bagaikan jasad lainnya, orang-orangnya ibarat anggota anggota tubuhnya, setiap anggota punya tugas dan perannya. Seperti di maklumi, manusia tidak dapat bermasyarakat, bercampur dengan yang lain, sebab seorangpun tak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Dia mau tidak mau dipaksa bermasyarakat, berkumpul yang membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak keburukan dan ancaman bahaya daripadanya Karena itu, persatuan, ikatan bathin satu dengan yang lain saling bantu menangani satu perkara dan seia-sekata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor paling kuat bagi menciptakan persaudaraan dan kasih sayang.

Beberapa banyak negara-negara yang men­ jadi makmur, hamba-hamba menjadi pemimpin­ yang berkuasa, pembangunan merata, negeri-negeri menjadi maju, pemerintahan ditegakkan, jalan-jalan menjadi lancar, perhubungan menjadi ramai dan masih banyak manfaat lain dari hasil persatuan merupakan keutamaan yang paling besar dan merupakan sebab dan sarana paling ampuh.

Rasulullah SAW telah mempersaudarakan sahabat-sahabatnya sehingga mereka (saling kasih, saling menyayangi dan saling menjaga hu­ bungan ) tidak ubahnya satu jasad; apabila satu anggota tubuh mengeluh sakit seluruh jasad ikut merasa demam dan tidak dapat tidur.

Itulah sebabnya mereka menang atas musuh mereka, kendati jumlah mereka sedikit. Mereka tundukkan raja-raja, mereka taklukan negeri negeri, mereka buka kota-kota, mereka ben­ tangkan payung-payung kemakmuran, mereka bangun kerajaan-kerajaan dan mereka lancarkan jalan-jalan.

Firman Allah SWT “ Wa aatainaahu min kulli sya’in sababa”
“Dan Aku telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.”

Benarlah kata penyair yang mengatakan dengan bagusnya,
  • “Berhimpunlah anak-anakku bila 
  • Kegentingan datang melanda,
  • jangan bercerai-berai, sendiri-sendiri,
  • cawan-cawan enggan pecah bila bersama
  • ketika bercerai,
  • satu-satu pecah berderai“

Sayidina Ali karamallahu wajhah berkata,
“Dengan perpecahan tak ada satu kebaikan dikaruniakan Allah kepada seseorang baik dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan.“

Sebab, satu kaum apabila hati-hati mereka berselisih dan hawa nafsu mereka memper­­ mainkan mereka, maka mereka tidak akan melihat sesuatu tempatpun bagi kemaslahatan bersama­. Mereka bukanlah bangsa yang bersatu tapi hanya individu-individu yang berkumpul dalam arti jasmani belaka. Hati dan keinginan-keinginan mereka saling selisih. Engkau mengira mereka menjadi satu, padahal hati mereka berbeda-beda.

Mereka telah menjadi seperti kata orang “Kambing-kambing yang berpencaran di­ padang terbuka. Berbagai binatang buas telah mengepungnya. Kalau sementara mereka tetap selamat, mungkin karena binatang buas belum sampai kepada mereka (dan pasti suatu saat akan sampai kepada mereka), atau karena saling berebut, telah menyebabkan binatang-binatang buas itu saling berkelahi sendiri antara mereka.

Lalu sebagian mengalahkan lain. Dan yang menangpun akan menjadi perampas dan yang kalah menjadi pencuri. Si kambingpun jatuh antara si perampas dan si pencuri.

Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan kegagalan di sepanjang zaman. Bahkan pangkal kehancuran dan kemacetan, sumber keruntuhan dan kebinasaan, dan penye­ bab kehinaan dan kenistaan.

Betapa banyak keluarga keluarga besar, semula hidup dalam keadaan makmur, rumah-rumah penuh dengan penghuni, sampai satu ketika kalajengking perpecahan merayapi mereka, bisanya menjalar meracuni hati mereka dan Syaithan pun melakukan perannya, mereka kocar-kacir tak karuan. Dan rumah-rumah mereka runtuh berantakan.

Sahabat Ali Karamallahu Wajhah berkata dengan fasihnya: “Kebenaran dapat menjadi lemah karena perselisihan dan perpecahan dan kebathilan­ sebaliknya dapat menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakkan.”

Pendek kata siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembaran yang tidak sedikit dari ikhwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman serta apa saja yang terjadi pada mereka hingga pada saat saat kepunahannya, akan mengetahui bahwa kekayaan yang pernah menggelimang mereka, kebanggaan yang pernah mereka sandang, dan kemuliaan yang pernah menjadi perhiasan mereka, tidak lain adalah karena berkat apa yang secara kukuh mereka pegang, yaitu mereka bersatu dalam cita- cita, seia-sekata, searah setujuan, pikiran-pikiran mereka seiring. Maka inilah faktor paling kuat yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka, dan benteng paling kokoh bagi menjaga kekuatan­ dan keselamatan ajaran mereka. Musuh-musuh mereka tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, malahan menundukkan kepala, menghormati mereka karena wibawa mereka, dan merekapun mencapai tujuan-tujuan mereka dengan gemilang.

Itulah bangsa yang mentarinya di jadikan Allah tak pernah terbenam senantiasa memancar gemilang, dan musuh-musuh mereka tak dapat mencapai sinarnya.

Wahai Ulama dan para pemimpin yang bertaqwa di kalangan Ahlussunah wal Jamaah dan keluarga mazhab imam empat Anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum anda, orang-orang sebelum anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalan sanad yang bersambung sampai kepada anda sekalian. Dan anda sekalian selalu meneliti dari siapa anda menimba ilmu agama anda itu.

Maka dengan demikian, anda sekalian pen­ jaga-penjaga ilmu dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Rumah-rumah tidak dimasuki kecuali dari pintu-pintu siapa yang memasukinya tidak lewat pintunya, disebut pencuri.

Sementara itu segolongan orang yang terjun kedalam lautan fitnah; memilih bid’ah dan bukan sunah-sunah Rasul dan kebanyakan orang mukmin yang benar hanya terpaku. Maka para ahli bid’ah itu seenaknya memutar balikkan kebenaran, memungkarkan makruf dan memakrufkan kemungkaran.

Mereka mengajak kepada kitab Allah, padahal sedikitpun mereka tidak bertolak dari sana.

Mereka tidak berhenti sampai disitu, ma­ lahan mereka mendirikan perkumpulan pada perilaku mereka tersebut. Maka kesesatanpun semakin­ jauh. Orang-orang yang malang pada memasuki perkumpulan itu. Mereka tidak mendengar sabda Rasulullah SAW.

“Fandhuru ‘amman ta’khuzuuna dienakum”

“Maka lihatlah, dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agamamu itu.”

“Sesungguhnya menjelang hari Kiamat, muncul banyak pendusta.”

“Janganlah kau menangisi agama ini bila ia berada dalam kekuasaan ahlinya. Tangisilah agama ini bila ia berada di dalam kekuasaan bukan ahlinya.”

Tepat sekali sahabat Umar bin Khatab radliallahu ‘anhu ketika berkata,

“Agama Islam hancur oleh perbuatan orang munafiq dengan Al-Qur’an”

Anda sekalian adalah orang-orang yang lurus yang dapat menghilangkan kepalsuan ahli kebathilan, penafsiran orang-orang yang bodoh dan penyelewengan orang-orang yang over acting; dengan hujjah Allah, Tuhan semesta alam, yang diwujudkan melalui lisan orang ia kehendaki.

Dan Anda sekalian kelompok yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW. “Anda sekelompok dari umatku yang tak pernah bergeser selalu berdiri tegak diatas kebenaran, tak dapat dicederai oleh orang yang melawan mereka, hingga dating putusan Allah.”

Marilah Anda semua dan segenap pengikut Anda dari golongan para fakir miskin, para hartawan, rakyat jelata dan orang-orang kuat, berbondong-bondong masuk jam’iyyah yang diberi nama “Jam’iyyah Nahdlatul Ulama ini.”

Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan ikatan jiwa raga.

Ini adalah Jam’iyyah yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dan bengkal (jawa kolot) ditenggorokan orang-orang yang tidak baik. Dalam hal ini hendaklah Anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik, dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan memikat serta hujjah yang tak terbantah.

Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid’ah-bid’ah terberantas dari semua orang.

Rasulullah SAW bersabda : “Apabila fitnah-fitnah dan bid’ah-bid’ah muncul dan sahabat-sahabatku dicaci maki, maka hendaklah orang-orang alim menampilkan ilmunya. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat Malaikat dan semua orang.”

Allah SWT telah berfirman :“Wa taawanuu ‘alalbirri wattaqwa”

“Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa kepada Allah.”

Sayyidina Ali karamahullahu wajhah berkata: “Tak seorangpun (betapapun lama ijtihadnya dalam amal) mencapai hakikat taat kepada Allah yang semestinya.

Namun termasuk hak-hak Allah yang wajib atas hamba-hambaNya adalah nasehat dengan sekuat tenaga dan saling bantu dalam menegak­ kan kebernaran diantara mereka.

Tak seorangpun (betapapun tinggi kedu­ dukan­nya­ dalam kebenaran, dan betapapun luhur derajat keutamaannya dalam agama), dapat melampaui kondisi membutuhkan per­ tolongan­ untuk memikul hak Allah yang di bebankan kepadanya.

“Dan tidak seorangpun (betapapun kerdil jiwanya dan pandangan-pandangan mata meren­ dahkannya) melampaui kondisi dibutuhkan­ bantuannya dan dibantu untuk itu.”

(Artinya tak seorangpun betapapun tinggi kedudukannya dan hebat dalam bidang agama dan kebenaran yang dapat lepas tidak membutuhkan bantuan dalam pelak­sanaan kewajibannya terhadap Allah, dan tak seorangpun, betapapun rendahnya, tidak dibutuhkan bantuannya atau diberi bantuan dalam melaksanakan kewajibannya itu. Pent).

Tolong-menolong atau saling bantu pangkal keterlibatan Umat-umat. Sebab kalau tidak ada tolong menolong, niscaya semangat dan kemauan akan lumpuh karena merasa tidak mampu mengejar cita cita.

Barang siapa mau tolong-menolong dalam persoalan dunia dan akhiratnya, maka akan sempurnalah kebahagiannya, nyaman dan sentosa hidupnya.

Sayyidina Ahmad bin Abdillah AS- Saqqaf berkata :
“Jam’iyyah ini adalah perhimpunan yang telah menampakkan tanda-tanda menggem­­ birakan, daerah-daerah menyatu, bangunan-bangunannya telah berdiri tegak, lalu kemana kamu akan pergi? Kemana?

“Wahai orang orang yang berpaling, jadilah kamu orang-orang yang pertama, kalu tidak orang-orang yang menyusul masuk (Jam’iyyah ini). Jangan sampai ketinggalan, nanti suara penggoncang akan menyerumu dengan goncangan­-goncangan:

“Mereka (orang-orang munafiq itu) puas bahwa mereka ada bersama orang orang yang ketinggalan (tidak termasuk ikut serta mem­ perjuangkan­ agama Allah). Hati mereka telah dikunci mati, maka merekapun tidak bisa mengerti.”

“Tiada yang merasa aman dari adzab Allah kecuali orang orang yang merugi.”

Ya Tuhan kami, Janganlah Engkau con­dong­ kan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, anugerahkanlah­ kepada kami rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau Maha Penganugerah.

Ya Tuhan kami, Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, hapuskanlah dari diri kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui utusan-utusanMu dan jangan hinakan kami dari hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji.

Sumber : Buku AD ART NU Muktamar Ke-33

Sudah tahu susunan pengurus PBNU terbaru?, jika belum silahkan baca
Disini: Susunan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Terbaru, Masa Khidmat 2015-2020 dan Foto-Fotonya

Inilah Isi Mukaddimah Al-Qaanunil Asaasy oleh Rais Akbar Jam’iyyah
Nahdlatul Ulama, KH. Muhammad Hasyim Asy’ari. Dalam tulisan aslinya, (Bahasa Arab)

مُقَدِّمَةُ اْلقَانُونِ اْلأَسَاسِيِّ لِجَمْعِيَّةِ “ نَهْضَةُ اْلعُلَمَاء

بِسْمِ اللهِ الرَّحَْنِ الرَّحِيْمِ

اَلَْمْدُ للهِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالِْكْمَةَ
 وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ .وَمَنْ يُؤْتَ الِْكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا .

قَالَ تَعاَلَ: يَآ أَيُّهَا النَّبُِّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَ اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. الأحزاب ٤٥-٤٦

أُدْعُ إِلَ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الَْسَنَةِ وَجَادِلُْمْ بِالَّتِْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ. النمل ١٢٥

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ. أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو اْلأَلْبَابِ.  الزمر ١٧-١٨

وَقُلِ الَْمْدُ للهِ الَّذِيْ لَْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِ الْمُلْكِ وَلَم يَكُنْ لَهُ وَلٌِّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا.  الكهف ١١١

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ. وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ. ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.  الأنعام ١٥٣

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِ الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَ اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.  النساء ٥٩

فَالَّذِيْنَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.  الأعراف ١٥٧

وَالَّذِينَ جَاؤُا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَْعَلْ فِ قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.  الحشر ١٠

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.  الحجرات ٣١


إِنَّما يَحْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. الفاطر ٢٨


مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً.  الأحزاب ٢٣


يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ.  التوبه ١١٩


وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِليََّ.  لقمان ١٥


فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.  الأنبياء ٧


وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. الإسراء ٣٦


فَأَمَّا الَّذِينَ فِ قُلُوبِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ

رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو اْلأَلْبَابِ.  آل عمران ٧


وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَ لَهُ الُْدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيَْ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا. النساء ١١٥


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. التحري: ٦


وَلاَ تَكُوْنواُ كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُوْنَ. الأنفال: ٢١


إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُوْنَ. الأنفال:٢٢


وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَ الَْيِْ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آل عمران:١٠٤


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اْلإِثِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.  المائدة:٢


يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اصْبُِوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.آل عمران:٢٠٠


وَاعْتَصِمُوْا بَِبْلِ اللهِ جَِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيَْ

قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.  آل عمران:١٠٣


وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيُْكُمْ وَاصْبُِوْا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ. الأنفال:٤٦


إِنََّا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَُوْنَ. الحجرات:١ 


وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا وَإِذًا لَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا 

عَظِيْمًا وَلََدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا. النساء:٦٦-٦٨


وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَْ. العنكبوت:٦٩


إِنَّ اللهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِِّ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. الأحزاب:٥٦


وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِِّمْ وَأَقَامُوْا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ وَمَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ. الشورى:٣٨


وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. التوبة:١٠

:أَمَّا بَعْدُ 


فَإِنَّ اْلاِجْتِمَاعَ وَالتَّعَارُفَ وَاْلاِتَِّادَ وَالتَّآلُفَ هُوَ اْلأمْرُ الَّذِي لاَ يَْهَلُ أَحَدٌ مَنْفَعَتَهُ. كَيْفَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم:

يَدُ اللهِ مَعَ الَْمَاعَةِ فَإِذَا شَذَّ الشَّاذُّ مِنْهُمْ اِخْتَطَفَتْهُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَْتَطِفُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ. (ذكره الحافظ السيوطي في كتابه


 إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بَِبْلِ اللهِ جَِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا، وَأَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ.


عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَ تََاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَكُوْنُوْا عِبَادَ  اللهِ إِخْوَانًا. (رواه مسلم


:قال الشاعر

اِنََّا اْلاُمَّةُ الْوَحِيْدَةُ كَالِْسْ * مِ وَأَفْرَادُهَا كَاْلأَعْضَاءِ

كُلُّ عُضْوٍ لَهُ وَظِيْفَةُ صَنْعٍ * لاَ تَرَى الِْسْمُ عَنْهُ فِ اسْتِغْنَاءٍ


وَمِنَ الْمَعْلُوْمِ أَنَّ النَّاسَ لاَ بُدَّ لَُمْ مِنَ اْلاِجْتِمَاعِ وَالْمُخَالَطَةِ لِأَنَّ الْفَرْدَ الْوَاحِدَ لاَ يُْكِنُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بَِمِيْعِ حَاجَاتِهِ، فَهُوَ مُضْظَرٌّ بُِكْمِ الضَّرُوْرَةِ إِلَ اْلاِجْتِمَاعِ الَّذِي يَْلِبُ إِلَ أُمَّتِهِ الَْيْرَ وَيَدْفَعُ عَنْهَا الشَّرَّ وَالضَّيْرَ. فَاْلاِتَِّادُ وَارْتِبَاطُ الْقُلُوْبِ بِبَعْضِهَا وَتَضَافُرُهَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَاجْتِمَاعُهَا عَلَى كَلِمَةٍ

وَاحِدَةٍ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ وَأَقْوَى دَوَاعِى الْمَحَبَّةِ وَاْلموَدَّ ةِ


وَكَمْ بِهِ عُمِّرَتِ البِلاَدُ وَسَادَتِ الْعِبَادُ وَانْتَشَرَ الْعُمْرَانُ وَتَقَدَّمَتِ اْلأَوْطَانُ وَأُسِّسَتِ الْمَمَالِكُ وسُهِّلَتِ المسَاَلِكُ وَكَثُرَ التَّوَاصُلُ إِلَ غَيِْ ذَلِكَ مِنْ فَوَائِدِ اْلاِتَِّادِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْفَضَائِلِ وَأَمْتَنُ اْلأَسْبَابِ وَالْوَسَائِلِ.


وَقَدْ أَخَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَْ أَصْحَابِهِ حَتَّ كَأَنَّهُمْ فِ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُِهِمْ وَتَوَاصُلِهِمْ جَسَدٌ وَاحِدٌ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الَْسَدِ بِالُْمَّى وَالسَّهْرِ، فَبِذَالِكَ كَانَتْ نُصْرَتُهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ مَعَ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ فَدَوَّخُوْا الْمَمَالِكَ وَافْتَتَحُوْا الْبِلاَدَ، وَمَصَّرُوْا اْلأَمْصَارَ وَمَدُّوْا ظِلاَلَ الْعُمْرَانِ، وشَيَّدُوا الْمَمَالِكَ وَسَهَّلُوْا الْمَسَالِكَ.


قَالَ تعالى: وآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ سَبَبًا.

فَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ قَالَ وَأَحْسَنُ فِ الْمَقَالِ :
كُوْنُوْا جَِيْعًا يَا بُنََّ إِذَا عَرَا * خَطْبٌ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا آحَادًا.
تَأْبىَ الْقِدَاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكَسُّرًا * وَإِذَا افْتَرَقْنَ تَكَسَّرَتْ أَفْرَادًا.


وَقَالَ عَلِيٌ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ: إِنَّ اللهَ لَْ يُؤْتِ أَحَدًا بِالْفِرْقَةِ خَيْرًا لاَ مِنَ اْلأَوَّلِيَْ وَلاَ مِنَ اْلآخِرِيْنَ. لَِنَّ الْقَوْمَ إِذَا تَفَرَّقَتْ قُلُوْبُهُمْ ولعِبَتْ بِِمْ أَهْوَائُهُمْ فَلاَ يَرَوْنَ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ مََلاًّ وَلاَ مَقَامًا وَلاَ يَكُوْنُوْنَ أُمَّةً مُتَّحِدَةً بَلْ آحَادًا، مُْتَمِعِيَْ أَجْسَادًا، مُفْتَِقِيَْ قُلُوْبًا وَأَهْوَاءً، تَْسَبُهُمْ جَِيْعًا وَقُلُوْبُهُمْ شَتَّ، وَصَارُوْا كَمَا قِيْلَ: غَنَمًا مُتَبَدِّدَةً فِ صَحْرَاءَ، قَدْ أَحَاطَتْ بَِا أَنْوَاعُ السِّبَاعِ، فَبَقَاءُهَا مُدَّةً سَالِمَةً، إِمَّا لَِنَّ السِّبَاعَ لَ يَصِلْ إِلَيْهَا، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا يَوْمًا مَا، وَإِمَّا

لِاَنَّ السِّبَاعَ أَدَّتْهُ اَلْمُزَاحََةُ إِِلىَ الْقِتَالِ بَيْنَهَا، فَيَغْلِبُ فَرِيْقٌ فَرِيْقًا، فَيَصِيْرُ الْغَالِبُ غَاصِبًا وَالْمَغْلُوْبُ سَارِقًا، فَتَقَعُ الْغَنَمُ بَيَْ غَاصِبٍ وَسَارِقٍ.


فَالتَّفَرُّقُ سَبَبُ الضُّعْفِ وَالِْذْلاَنِ. وَالْفَشْلِ فِ جَِيْعِ اْلأَزْمَانِ. بَلْ هُوَ مجْلَبَةُ الْفَسَادِ وَمَطِيَّةُ الْكَسَادِ وَدَاعِيَةُ الَْرَابِ وَالدِّمَارِ، وَدَاهِيَةُ اْلعَارِ وَالشَّتَّارِ. فَكَمْ مِنْ عَائِلاَتٍ كَبِيْرَةٍ كَانَتْ فِ رَغَدٍ مِنَ اْلعَيْشِ وَبُيُوْتٍ كَثِيْرَةٍ كَانَتْ آهِلَةً بِأَهْلِهَا حَتَّ إِذَا دَبَّتْ فِيْهِمْ عَقَارِبُ التَّنَازُعِ وَسَرَى سُُّهَا فِ قُلُوْبِِمْ، وَأَخَذَ مِنْهُمُ الشَّيْطَانُ مَأْخَذَهُ تَفَرَّقُوْا شَذَرَ مَذَرَ فَأَصْبَحَتْ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوْشِهَا.


وَقَدْ أَفْصَحَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ: “إِنَّ اْلحَقَّ يَضْعُفُ بِاْلاِخْتِلاَفِ وَاْلاِفْتَِاقِ وَإِنَّ اْلبَاطِلَ قَدْ يَقْوَى بِاْلاِتَِّادِ وَاْلاِتِّفَاقِ“. وَبِالُْمْلَةِ فَمَنْ نَظَرَ فِ مِرْآةِ التَّوَارِيْخِ وَتَصَفَّحَ غَيْرَ قَلِيْلٍ مِنْ أَحْوَالِ اْلأُمَمِ. وَتَقَلَّبَاتِ الدُّهُوْرِ وَمَا حَصَلَ لََا إِلَ هذَا الدُّثُوْرِ، رَأَى أَنَّ عِزَّهَا الَّذِي كَانَتْ مَغْمُوْسَةً فِيْهِ، وَفَخْرَهَا الَّذِي تَلَفَّعَتْ بِ وَاشِيْهِ وَمجْدَهَا الَّذِيْ تَقَنَّعَتْ بِهِ، وَتََلَّتْ بِسِرْبَالِهِ، إِنَمَا هُوَ ثَمْرَةُ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ، وَتََسَّكَتْ بِأَذْيَالِهِ مِنْ أَنَّهُمْ قَدِ اتََّدَتْ أَهْوَاءُ هُمْ وَاجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ وَاتَّفَقَتْ وِجْهَتُهُمْ، وَتَوَاطَأَتْ أَفْكَارُهُمْ. فَكَانَ هَذَا أَقْوَى عَامِلٍ فِ إِعْلاَءِ سَطْوَتِِمْ وَأَكْبَرَ نَصِيٍْ فِ نُصْرَتِِمْ، وَحِصْنًا حَصِيْنًا فِ حِفْظِ شَوْكَتِهِمْ وَسَلاَمَةِ مَذْهَبِهِمْ. لاَ تَنَالُ أَعْدَاءُهُمْ مِنْهُمْ مَرَامًا، بَلْ يُطَأْطِؤُنَ رُؤُسَهُمْ لَِيْبَتِهِمْ إِكْرَامًا وَيَبْلُغُوْنَ شَأْوًا عَظِيْمًا، تِلْكَ أُمَّةٌ لاَ غَيَّبَ اللهُ شَْسًا تَشْرِفَةْ، وَلاَ بَلَّغَ اللهُ عَدُوَّهَا أَنْوَارَهَا.


فَيَآ أَيُّهَا اْلعُلَمَآءُ وَالسَّادَةُ الَْتْقِيَآءُ ! مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَاْلجَمَاعَةِ أَهْلِ مَذَاهِبِ اْلاَئِمَةِ الَْرْبَعَةِ، أَنْتُمْ قَدْ أَخَذْتُُ اْلعُلُوْمَ مَِّنْ قَبْلَكُمْ وَمَنْ قَبْلَكُمْ مَِّنْ قَبْلَهُ بِاتِّصَالِ السَّنَدِ إِلَيْكُمْ وَتَنْظُرُوْنَ عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ، فَأَنْتُمْ خَزَنَتُهَا وَأَبْوَابُهَا وَلاَ تُؤْتُوا اْلبُيُوْتَ إِلاَّ مِنْ أَبْوَابَِا، فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيِْ أَبْوَابَِا سُِّيَ سَارِقًا. وَإِنَّ قَوْمًا قَدْ خَاضُوْا بَِارَ اْلفِتَِ، وَأَخَذُوا بِاْلبِدَعِ دُوْنَ السُّنَنِ وَأَرَزَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْمُحِقُّوْنَ أَكْثَرُهُمْ وَتَشَدَّقَ الْمُبْتَدِعُوْنَ السَّارِقُوْنَ كُلُّهُمْ، فَقَلَّبُوا الَْقَائِقَ، وَأَنْكَرُوا الْمَعْرُوْفَ، وَعَرَّفُوا الْمُنْكَرَ يَدْعُوْنَ إِلَ كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِ شَيْءٍ، وَهُمْ لَْ يَقْتَصِرُوا عَلىَ ذَالِكَ بَلْ عَمِلُوا جَْعِيَّةً عَلىَ تِلْكَ الْمَسَالِكِ فَعَظُمَتْ بِذَالِكَ كَبْوَةٌ وَانْتَحَلَ إِلَيْهَا مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقْوَةُ، وَلمْ يَسْمَعُوا قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ إِنَّ بَيَْ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِيَْ لاَ تَبْكُوا عَلَى الدِّيْنِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ وَابْكُوا عَلَى الدِّيْنِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ. (حديث صحيح رواه أحمد و الحاكم


وَلَقَدْ صَدَقَ عُمَرُ بْنُ الَْطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ: “ يَهْدِمُ وَأَنْتُمُ اْلعَدُوْلُ الَّذِيْنَ يُنْفُوْنَ .» اْلاِسْلاَمَ جِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِيَْ وَتَأْوِيْلَ الَْاهِلِينَْ وَتَحرِيْفَ اْلغَالِيْيَ بِحُجَّةِ رَبِّ اْلعَالَمِينَْ الَّتِ جَعَلَهَا عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. وَأَنْتُمُ الطَّائِفَةُ الَّتِ فِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لاَ تَزَالُ طاَئِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْمقِّ ظَاهِرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ“.


فَهَلُّمُوا كُلُّكُمْ وَمَنْ تَبِعَكُمْ جَِيْعًا مِنَ اْلفُقَرَاءِ وَاْلأَغْنِيَاءِ وَالضُّعَفَاءِ نَهْضَةُ « وَالأَقْوِيَاءِ إِلَ هَذِهِ اْلجَمْعِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ الْمَوْسُوْمَةِ بَِمْعِيَّةِ وَادْخُلُوْهَا بِالْمَحَبَّةِ وَاْلوِدَادِ وَاْلأُلْفَةِ وَاْلاِتَِّادِ وَاْلاِتِّصَالِ .» اْلعُلَمَاءِ بِأَرْوَاحٍ وَأَجْسَادٍ. فَإِنَّهَا جَْعِيَّةُ عَدْلٍ وَأَمَانٍ وَإِصْلاَحٍ وَإِحْسَانٍ وَإِنَّهَا حُلْوَةٌ بِأَفْوَاهِ اْلأَخْيَار غُصَّةٌ عَلَى غَلاَصِمِ اْلأَشْرَارِ. وَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِ ذَالِكَ وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَى مَا هُنَالِكَ بَِوْعِظَةٍ شَافِيَةٍ وَدَعْوَةٍ مُتَلاَفِيَةٍ وَحُجَّةٍ قَاضِيَةٍ.


وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ لِتَنْقَمِعَ الْبِدَعُ عَنْ أَهْلِ الْمَدَرِ وَالَْجَرِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “إِذَا ظَهَرَ الْفِتَنُ أَوِ الْبِدَعُ وسُبَّ أَصْحَابِ

فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْن“. وَقَالَ تَعَالَ: “ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى“.المائدة: ٢


وَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيٌ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ: فَلَيْسَ أَحَدٌ وَإِنِ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللهِ حِرْصُهُ وَطَالَ فِ الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ بِبَالِغِ حَقِيْقَةِ مَا اللهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ. وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوْقِ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّصِيْحَةُ بَِبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَالتَّعَاوَنُ عَلَى إِقَامَةِ الَْقِّ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ امْرُؤٌ وَإِنْ عَظُمَتْ فِ الَْقِّ مَنْزِلَتُهُ وَتَقَدَّمَتْ فِ الدِّيْنِ فَضِيْلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ يُعَاوَنَ عَلَى مَا حََلَهُ اللهُ مِنْ حَقِّهِ، وَلاَ امْرُؤٌ وَإِنْ صَغَّرَتْهُ النُّفُوْسُ وَافْتَحَمَتْهُ الْعُيُوْنُ بِفَوْقٍ أَنْ يُعِيَْ عَلَى ذَالِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ، فَالتَّعَاوُنُ هُوَ الَّذِيْ عَلَيْهِ مَدَارُ نِظَامِ اْلأُمَمِ، إِذْ لَوْلاَهُ لَتَقَاعَدَتِ الْعَزَائِمُ وَالِْمَمُ لاِعْتِقَادِ الْعَجْزِ عَنْ مُطَارَدَةِ الْعَوَادِي. فَمَنْ تَعَاوَنَتْ فِيْهِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ فَقَدْ كَمُلَتْ

سَعَادَتُهُ وَطَابَتْ حَيَاتُهُ، وهُنِّئَتْ عَيْشَتُهُ.


قَالَ السَّيِّدُ أَحمد ابْنُ عَبْدِ اللهِ السَّقَّافِ: إِنَّهَا الرَّابِطَةُ قَدْ سَطَعَتْ بَشَائِرُهَا، وَاجْتَمَعَتْ دَوَائِرُهَا، وَاسْتَقَامَتْ عَمَائِرُهَا فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ عَنْهَا، أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ، أَيُّهَا الْمُعْرِضُوْنَ! كُوْنُوا مِنَ السَّابِقِيَْ، أَوْ لاَ، فَمِنَ اللاَّحِقِيَْ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَكُوْنُوا مِنَ الَْالِفِيَْ فَيُنَادِيْكُمْ لِسَانُ التَّفْرِيْعِ بِقَوَارِعَ رَضُوا بِأَنْ يَكُوْنُوا مَعَ الَْوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوْبِِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ.“  التوبة: ١٧


فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الخَاسِرُوْنَ. الأعراف :٩٩


رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحَْةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. آل عمران: ٨


رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا دُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ اْلأَبْرَارِ. ال عمران: ١٩٣


رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُحْلِفُ الْمِيْعَادَ. آل عمران :١٤٩ 

Demikian Informasi yang dapat Infojempol sajikan.

Mukhaddimah dalam format Arab ini sudah admin sajikan dengan seteliti mungkin. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa huruf yang salah. 

Jadi mohon kepada sobat yang mengetahuinya untuk memberitahukan kepada admin melalui kolom komentar.

Terimakasih dan semoga bermanfaat
MUKADDIMAH AL-QAANUNIL ASAASY (Lengkap Arab dan Latin)