Susunan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Terbaru, Masa Khidmat 2015-2020 dan Foto-Fotonya

Advertisement
SUSUNAN
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
(PBNU)
MASA KHIDMAT 2015-2020

Sumber: Buku AD ART NU Hasil Muktamar ke -33
Baca: AD ART NU (Nahdlatul Ulama) Terbaru
pict :susunan pbnu
MUSTASYAR
 1. KH. Maimoen Zubair
 2. Dr. KH. Ahmad Musthofa Bisri
 3. KH. Nawawi Abdul Jalil
 4. KH. Abdul Muchit Muzadi (Alm)
 5. Prof. Dr. KH. M. Tholhah Hasan
 6. KH. Dimyati Rois
 7. KH. Makhtum Hannan
 8. Drs. H. Muhtadi Dimyathi
 9. Dr. AG. KH. Muhammad Sanusi Baco, Lc
 10. TGH. L.M. Turmudzi Badruddin
 11. KH. Zaenuddin Djazuli
 12. KH. Abdurahim Musthofa
 13. KH. M. Anwar Manshur
 14. KH. Habib M. Luthfiy Ali Bin Yahya
 15. KH. Sya’roni Ahmadi
 16. KH. Ahmad Syatibi Syarwan
 17. KH. Syukri Unus
 18. Dr. H. M. Jusuf Kalla
 19. Prof. Dr. KH. Chotibul Umam
 20. Prof. Dr. Tengku H. Muslim Ibrahim
 21. KH. Hasbullah Badawi
 22. KH. Hasyim Wahid Hasyim
 23. KH. Thohir Syarqawi
 24. KH. Hamdan Kholid
 25. KH. Saifuddin Amsir, MA
 26. KH. Zubair Muntashor
 27. KH. Ahmad Basyir
 28. KH. Ahmad Shodiq
 29. KH. Mahfud Ridwan
 30. Prof. Dr. KH. Nasarudin Umar, MA
 31. Prof. Dr. H. Machasin, MA
 32. KH. Adib Rofiuddin Izza
 33. Habib Zein Bin Smith
 34. Dr. Ir. H. Awang Faroeq Ishaq
Foto Foto Mustasyar PBNU
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Pict : Mustasyar PBNU
Pict : Mustasyar PBNU
Pict : Mustasyar PBNU 
Pict : Mustasyar PBNU

Seberapa banyakkah lagu-lagu NU yang telah sobat ketahui??Kami memiliki puluhan koleksi lagunya, silahkan lihat

SYURIYAH
 • Rais ‘Aam : Dr. KH. Ma’ruf Amin
 • Wakil Rais ‘Aam : KH. Miftachul Akhyar
 1. Rais : KH. Mas Subadar
 2. Rais : KH. Nurul Huda Djazuli
 3. Rais : KH. Masdar F. Mas’udi, MA
 4. Rais : KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag
 5. Rais : KH. AR Ibnu Ubaidillah Syatori
 6. Rais : KH. Dimyati Romli
 7. Rais : KH. Abdullah Kafabihi Mahrus Ali
 8. Rais : KH. Khalilurrahman
 9. Rais : KH. Syarifuddin Abdul Ghani
 10. Rais : KH. Ali Akbar Marbun
 11. Rais : KH. Subhan Ma’mun Ma’sum
 12. Rais : KH. M. Mustofa Aqiel Siroj
 13. Rais : KH. Cholil As’ad Syamsul Arifin
 14. Rais : KH. Idris Hamid
 15. Rais : KH. Akhmad Said Asrori
 16. Rais : KH. Tb. Abdul Hakim
 17. Rais : Dr. KH. Zakky Mubarak, MA
 18. Rais : Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah
 19. Rais : KH. Najib Abdul Qadir
 20. Katib ‘Aam : KH. Yahya Cholil Staquf
 21. Katib : H. M. Mujib Qolyubi, M. H
 22. Katib : Drs. KH. Sholahuddin Al Aiyubi, M.Si
 23. Katib : Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen
 24. Katib : KH. Zulfa Mustofa
 25. Katib : Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh
 26. Katib : Drs. KH. Acep Adang Ruchiyat, M.Si
 27. Katib : KH. Lukman Al-Hakim Haris
 28. Katib : KH. Taufiqurrahman Yasin
 29. Katib : KH. Abdussalam Shohib
 30. Katib : KH. Zamzami Amin
 31. Katib : Dr. H. Sa’dullah Affandy, M.Ag. M.Si
Foto Foto Syuriyah PBNU
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Pict : Foto Foto Syuriyah PBNU
Pict : Foto Foto Syuriyah PBNU
Pict : Foto Foto Syuriyah PBNU
Pict : katib pbnu
Pict : katib pbnu
 A’wan
 1. KH. Abun Bunyamin Ruhiat
 2. Drs. KH. Cholid Mawardi
 3. KH. TK. Bagindo M. Letter
 4. Prof. Dr. HM. Ridwan Lubis
 5. KH. Mukhtar Royani
 6. KH. Abdullah Syarwani, SH
 7. KH. Eep Nuruddin, M.Pd.I
 8. Drs. KH. Nuruddin Abdurrahman, SH
 9. KH. Ulinnuha Arwani
 10. KH. Abdul Aziz Khayr Afandi
 11. H. Fauzian Noor
 12. Dr.H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si
 13. KH. Maulana Kamal Yusuf
 14. Drs. H. Ahmad Bagdja
 15. KH. Muadz Thohir
 16. KH. Maimun Ali
 17. H. Imam Mudzakir
 18. H. Ahmad Ridlwan
 19. Drs. H. Taher Hasan
 20. Dra. Hj. Shinta Nuriyah, M. Hum 
 21. Dra. Hj. Mahfudloh Ali Ubaid 
 22. Dra. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh
 23. Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo 
 24. Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, MA Prof. 
 25. Dr. Hj. Ibtisyaroh, SH. MM
 26. Dr. Hj. Sri Mulyati
Foto Foto A'wan PBNU
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Pict : foto a'wan pbnu
Pict : foto a'wan pbnu
Pict : foto a'wan pbnu
Pict : foto a'wan pbnu
TANFIDZIYAH
 • Ketua Umum : Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj, MA
 • Wakil Ketua Umum : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. M.Si
 1. Ketua : Drs. H. Syaifullah Yusuf
 2. Ketua : Dr. H. Marsudi Syuhud
 3. Ketua : Prof. Dr. H.M. Nuh, DEA
 4. Ketua : Prof. Dr. Ir. HM. Maksum Machfoedz, M.Sc
 5. Ketua : Drs. KH. Abbas Abdul Mu’in, MA
 6. Ketua : Drs. H. M. Imam Aziz
 7. Ketua : Dr. H. Farid Wadjdy, M.Pd
 8. Ketua : Prof. Dr. H. M. Salim Al Jufri, M.Sos.I
 9. Ketua : KH. M. Hasib Wahab
 10. Ketua : Dr. H. A. Hanief Saha Ghafur, MA
 11. Ketua : KH. Abdul Manan Ghani
 12. Ketua : H. Aizzudin Abdurrahman, SH
 13. Ketua : H. Nusron Wahid, SE, M.SE
 14. Ketua : Dr. H. Eman Suryaman, MM
 15. Ketua : Robikin Emhas, SH, MH
 16. Ketua : Ir. H. M Iqbal Sullam
 17. Ketua : H. M Sulton Fathoni, M.Si
 18. Sekretaris Jenderal : Dr. Ir. H. A Helmy Faishal Zaini
 19. Wakil Sekjen : H. Andi Najmi Fuaidi, SH
 20. Wakil Sekjen : dr. H. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D
 21. Wakil Sekjen : Drs. H. Masduki Baidlowi
 22. Wakil Sekjen : Drs. H. Abd. Mun’im DZ
 23. WakilSekjen : Ishfah Abidal Aziz
 24. WakilSekjen : H. Imam Pituduh, SH, MH
 25. WakilSekjen : Ir. Suwadi D. Pranoto
 26. WakilSekjen : H. Ulil Hadrawi, M. Hum
 27. WakilSekjen : Sultonul Huda, M.Si
 28. Wakil Sekjen : Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si
 29. WakilSekjen : H. Muhammad Said Aqil
 30. WakilSekjen : Heri Haryanto Azumi, S. Ag, MM.
 31. Bendahara Umum : Dr-Ing H. Bina Suhendra
 32. Bendahara : Dr. H. Abidin HH
 33. Bendahara : H. Bayu Priawan Joko Sutono, SE. M.BM
 34. Bendahara : H. Raja Sapta Ervian, SH. M.Hum
 35. Bendahara : H. Norhin Harun
 36. Bendahara : H. Hafidz Taftazani
 37. Bendahara : H. Umar Syah HS
 38. Bendahara : N. M. Dipo Nusantara Pua Upa

Foto Foto Tanfidziyah PBNU

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Pict : Foto Foto Tanfidziyah PBNU

Pict : Foto Foto Tanfidziyah PBNU 
Pict : Foto Foto Tanfidziyah PBNU


Pict : Foto Foto Tanfidziyah PBNU
Pict : Foto Foto Tanfidziyah PBNU
Pict : Foto Foto Tanfidziyah PBNU
Sudahkan sobat tahu Khittah NU? Dan pernah membaca isinya??

Advertisement
Susunan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Terbaru, Masa Khidmat 2015-2020 dan Foto-Fotonya